Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Zápis do MŠ

Výsledky přijímacího řízení do MŠ Krumvíř na školní rok

2023-2024.pdf

Úplata za MŠ Krumvíř ve školním roce 2023-2024.pdf

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024

 se koná ve čtvrtek 11.5.2023 od 13,00 do 17,00 hodin v ředitelně MŠ.

Kritéria pro přijetí dětí do Mateřské školy Krumvíř na školní rok 2023 - 2024

Na základě ustanovení §2, odst. 1, písm. a), § 34, §165, odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy Krumvíř, okres Břeclav, příspěvková organizace Mgr. Ivana Lexová následující Kritéria, podle nichž bude postupovat při přijímání dětí do MŠ Krumvíř.

Do mateřské školy jsou přijímány děti od tří let na základě podané žádosti o přijetí zákonným zástupcem dítěte.   (Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.doc)                                                                                                                                         

O přijetí dítěte mladšího tří let rozhoduje ředitelka školy individuálně, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

Kritéria:

  • Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávánípodle § 34a školského zákona s a) trvalým pobytem v obci Krumvíř, b) s bydlištěm v obci Krumvíř, v případě cizinců s místem pobytu v obci Krumvíř, k 31. 8. 2023 dítě dosáhlo 5 let nebo je starší a má udělen odklad školní docházky.
  • Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2023 dovrší věk 4 let, je řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví s a) trvalým pobytem v obci Krumvíř, b) s bydlištěm v obci Krumvíř, v případě cizinců místo pobytu v obci Krumvíř.
  • Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2023 dovrší věk 3 let,  je řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví s a) trvalým pobytem v obci Krumvíř, b) s bydlištěm v obci Krumvíř, v případě cizinců místo pobytu v obci Krumvíř.
  • Dítě, které nejpozději k 31. 12. 2023 dovrší věk 3 let,  je řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví s a) trvalým pobytem v obci Krumvíř, b) s bydlištěm v obci Krumvíř, postupně od nejstaršího po nejmladší.
  • Děti z jiných spádových obcí dle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení. O přijetí dítěte do mateřské školy nerozhoduje pořadí podané žádosti. V případě, že na posledním místě pro přijetí dítěte budou děti se stejným datem narození, rozhodne o přijetí losování za přítomnosti ředitelky školy, zástupkyně ředitelky školy pro mateřskou školu a zástupce zřizovatele.

 

Skutečnosti uvedené v žádosti o přijetí dítěte do MŠ je třeba doložit:

Kritérium očkování

„Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro  kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.“

Očkování bude doloženo potvrzením dětského lékaře na evidenčním listě.    (Evidenční list pro dítě v MŠ.doc)


Trvalý pobyt dítěte, bydliště dítěte

Kritérium bude ověřováno tak, že si ředitelka školy vyžádá z evidence obyvatel obce Krumvíř seznam dětí s trvalým pobytem v obci Krumvíř.

V případě ověření bydliště v obci Krumvíř může ředitelka školy vyzvat zákonné zástupce dítěte o doložení, že v obci Krumvíř bydlí (např. nájemní smlouva).

V případě cizinců je trvalý pobyt místem pobytu, který je nutno doložit oprávněním k pobytu na území ČR. 

 

Individuální případy

V individuálních případech (např. závažná individuální situace dítěte) může ředitelka školy rozhodnout o přijetí dítěte bez ohledu na pořadí, které dítě v rámci zápisu na základě jednotlivých kritérií získalo (např. nepříznivá sociální nebo zdravotní situace rodiny, pěstounská péče, sourozenec v MŠ, apod.). Závažnou individuální situaci dítěte zákonný zástupce prokáže ředitelce školy. Situaci dítěte posoudí ředitelka v rámci správního řízení. 

Potřebu podpůrných opatření dítěte doloží zákonný zástupce doporučením školského poradenského zařízení a ošetřujícího lékaře.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přijaté děti budou zveřejněny na seznamu pod přidělenými registračními čísly, který bude zveřejněn na webových stánkách školy a na vývěsce u mateřské školy po dobu 15 dnů.

 

 Mgr. Ivana Lexová, ředitelka ZŠ a MŠ Krumvíř