Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna

 UPOZORNĚNÍ:

 

 

Informace k platbě stravného pro žáky Základní školy Krumvíř:

Žáci  do 11 let  25,-- Kč

Žáci nad 11 let ( kteří dosáhnou 11 let do 31.8.2024) 28,-- Kč.

číslo účtu 86-2395800297/0100, variabilní symbol je stejný od nástupu do MŠ, přechází na strávníka i do ZŠ.

!!!Upozornění!!!

Upozorňujeme rodiče dětí, že pokud nebude dítě druhý den nemoci odhlášeno ( telefonicky, sms zprávou nebo emailem), bude mu účtována plná cena stravného dle platné kalkulace ( vyvěšena v ŠJ Krumvíř) od 1.2.2023, a to:
  • MŠ 101,--Kč pro děti do 6 let, MŠ 104,-- Kč pro děti nad 7 let
  • ZŠ  80,--Kč pro děti do 10 let, ZŠ 83,--Kč pro děti nad 11 let

 

 INFORMACE K VYZVEDÁVÁNÍ OBĚDŮ DO JÍDLONOSIČE PRVNÍ DEN NEMOCI:

Školní jídelna vydává obědy do Vámi přinesených jídlonosičů.

Pokud máte zájem o vyzvednutí oběda první den nemoci, přineste jídlonosič do školní kuchyně, a to nejpozději ráno do 10,00 hod.(nebo dle domluvy)

Při plánovaných návštěvách lékaře nebo při plánované nepřítomnosti dítěte v MŠ  je nutno dítě odhlásit, na oběd nemá nárok!!

Oběd nebude do jídlonosiče plněn v době výdeje obědů na talíř ( tj. od 11,30 hod. do 13,00 hod.)

Oběd do přinesených jídlonosičů  bude připraven  k vyzvednutí  v době od 11,30 do 11,45 hod.   

 

 

!!!!!!!!Odhlašování obědů do 14,00 hodin den přede změnou v pracovní den, (takže na pondělí v pátek, ne o víkendu, státní svátky apod.) a to:

 

Platba stravného (Směrnice o školním stravování + Pokyny pro platbu stravného)

Stravné za kalendářní měsíc je splatné patnáctého  dne měsíce aktuálního. Pokud nebude strava uhrazena do konce aktuálního  měsíce, nebude dítěti od 1. dne následujícího měsíce strava poskytována, až do úhrady dlužné částky.

Pokud nemá dítě uhrazenou stravu MŠ a ZŠ z předešlého školního roku k 31.8. aktuálního roku, nemůže mu být strava od září daného roku poskytnuta, a to až do úhrady dlužné částky.

Platba stravného trvalým příkazem -  prosím informujte se u vedoucí stravování o výši částky k zadání trvalého příkazu pro děti ZŠ a MŠ.

Platba stravného v hotovosti jen po domluvě s vedoucí stravování.

Vysoké přeplatky, které vzniknou v důsledku nepřítomnosti (nemocnosti) dětí v zařízení, musí být dle vyhlášky vráceny zpět, proto prosím plaťte stravné a poplatek MŠ pouze na daný měsíc.

Dodržujte prosím pokyny vedoucí stravování a v případě upozornění na vysoký přeplatek ve stravném,  zrušte trvalý příkaz k úhradě.

Na období hlavních prázdnin (červenec, srpen) zrušte prosím trvalý příkaz na stravné a poplatku MŠ. Děkujeme.

Stravování žáků v době prázdnin, nemoci a ředitelského volna

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání definuje školní stravování jako školskou službu, která je podle § 122 poskytována dětem jako hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole. To znamená, že dotované školní stravování se neposkytuje v době, kdy zmiňovaní žáci nepobývají ve škole. Pouze první den nemoci je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování považován za pobyt ve škole. Další den nepřítomnosti dětí a žáků v zařízení jsou rodiče povinni obědy odhlásit. V opačném případě bude účtována plná cena oběda jako cizím strávníkům dle aktuální kalkulace.

V době  nemoci a ředitelského volna nemají žáci  nárok na zvýhodněné stravování (dle finančního normativu a dle věku). V případě zájmu o stravování v uvedeném období bude cena oběda v plné výši (včetně režijních nákladů) .