Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Zápis do 1. ročníku

zápis do 1. třídy 

********************************************************

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ Krumvíř na školní rok 2023/2024

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona

v úterý 4. dubna 2023 v době od 15,30 do 18,00 hodin

v ZŠ Krumvíř

***************************************************************

 

1. Práva a povinnosti rodičů

 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce  od 1. dubna do 30. dubna  kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2 ŠZ), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školním zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

 

2. Věk dítěte

 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li

o to jeho zákonný zástupce.

·      Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince

k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

·      Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. (§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku,

v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,

školského zákona).

 

3. Zápis do 1. ročníku

 

Zákonný zástupce dítěte musí k zápisu přinést rodný list dítěte, svůj občanský průkaz a případně vyplněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisní lístek. https://www.zskrumvir.cz/tiskopisy-a-dulezite-dokumenty?action=detail&id=19

Obdrží registrační číslo dítěte.

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

Účast dítěte u zápisu není povinná, ale určitě ji doporučujeme!

Zápis probíhá v klidném a přátelském prostředí v učebně 1. třídy v přízemí školy, kde mají paní učitelky připravené jednoduché úkoly pro děti. Po příchodu do školy se dítěte ujmou paní učitelky a ředitelka školy vyřídí s rodičem potřebné formality (rodný list, kopii ZP, zápisový lístek aj.), Dítě mezi tím plní pod dohledem paní učitelky jednoduché úkoly, např. poznává barvy, číslice, obtahuje nebo dokresluje tvary, přednese krátkou básničku, reaguje na pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo apod.

Nechceme dítě stresovat a podrobovat jej složitému testování, ale cílem je odhadnout, zda dítě bude mít s nástupem do školy vážnější problémy. V tom případě rodičům doporučíme, jak mají postupovat dál.

Pokud má dítě z loňského roku odklad, nemusí se znovu zápisu zúčastnit. Přesto doporučujeme, abyste se s dítětem k zápisu dostavili, abyste si ověřili, zda odklad splnil svůj účel a abyste získali aktuální informace. Pokud k zápisu nepůjdete, oznamte ředitelce školy, jestli Vaše dítě do naší školy v září nastoupí.

 

Rozhodne-li se zákonný zástupce přihlásit dítě na jinou školu, než na které se dítě zúčastnilo zápisu, je povinen to neprodleně oznámit ředitelce školy. Pokud tuto informaci škola nedostane, s nástupem dítěte do 1. ročníku počítá.

Dítě se nemůže zúčastnit zápisu na více školách současně a potom se pro jednu z nich rozhodnout. 

 

4. Přijetí dítěte k povinné školní docházce

V případě přijetí dítěte k základnímu vzdělávání vydá ředitelka školy rozhodnutí o přijetí dítěte, které zákonný zástupce neobdrží v písemné podobě, ale zakládá se do spisu dítěte. Pokud zákonný zástupce požaduje tiskopis o přijetí, bude mu vystaven stejnopis. Rozhodnutí vydává ředitelka bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly, a to na úřední desce před budovou MŠ a ZŠ a na webových stránkách školy.

Před vydáním rozhodnutí o přijetí či nepřijetí k základnímu vzdělávání se může zákonný zástupce vyjádřit k podkladům pro toto rozhodnutí v ředitelně školy, termín je stanoven na 14. 4. 2023 od  08,00  do 11,00 hodin.

 

5. Odklad povinné školní docházky (§ 37 ŠZ)

 

a) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v den zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud zákonný zástupce nedoloží potřebné dokumenty v den zápisu, doloží je do 30 dnů od zahájení správního řízení. Pokud nedoloží doporučující posudky do 30 dnů od zahájení správního řízení, bude správní řízení přerušeno do doby, než budou škole dokumenty doručeny. Poté ředitelka vydá rozhodnutí o odkladu školní docházky.

b) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitelka školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce a) nebo b), informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Zákonný zástupce obdrží rozhodnutí o odkladu v písemné podobě do vlastních rukou.

 

6. Cizinci a povinná školní docházka

 

Povinná školní docházka se vztahuje i na občany jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinné příslušníky, kteří na území České republiky pobývají na základě zvláštního pobytového povolení, dále na jiné cizince, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza a azylanty a účastníky řízení o udělení azylu.