Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Členové školního poradenského pracoviště:

 • Mgr. Michaela Procházková – výchovný poradce 
 • Mgr. Dana Gratclová – školní metodik prevence

Školní poradenské pracoviště zahájilo na ZŠ Krumvíř činnost 1.9.2016. Hlavním cílem naší práce je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech:

 • podpůrná opatření pro žáky se SVP
 • prevence rizikového chování

Hlavní úkoly pro jednotlivé oblasti činnosti:

1. Podpůrná opatření pro žáky se SVP

Září

 • Nákup a příprava pomůcek pro žáky se SVP

Zodpovídá: Procházková

 • Aktualizace a doplnění databáze integrovaných žáků a ostatních žáků se specifickými vzdělávacími potřebami k 6. 9. 2019.  

Zodpovídá: Procházková

 • Příprava podkladů pro vytvoření individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky v souladu s platnou legislativou a s využitím zkušeností z loňského školního roku + založení spisů a vedení spisové dokumentace

Zodpovídá: Procházková

 • Spolupráce výchovného poradce s třídními učiteli při tvorbě IVP pro integrované žáky

Zodpovídá: Procházková

 • Koordinace a účast na projednávání individuálních vzdělávacích plánů se žáky a jejich zákonnými zástupci – jednání se účastní třídní učitel, určený konzultant ŠPP, případně vyučující dalších předmětů, ve kterých se problémy výrazně projevují

Zodpovídá: Procházková

Říjen

 • Evidence a kontrola individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky do 4. 10. 2019, jejich předložení řediteli školy, kompletace spisové dokumentace

Zodpovídá: Procházková

Prosinec

 • Kontrola vedení dokumentace o žácích s SVP– záznamy v katalogových listech.

Zodpovídá: Procházková

Leden

 • Příprava školních dotazníků pro odeslání na vyšetření do PPP pro žáky, u kterých se objevily aktuální problémy a nepodařilo se je ovlivnit vypracováním plánu podpůrných opatření a realizací těchto opatření po dobu alespoň dvou měsíců.
 • Vyhodnocení efektivity práce integrovaných žáků podle IVP v 1. pololetí + návrhy na doplnění IVP    

Zodpovídá: Procházková

Únor

 • Příprava a odeslání školních dotazníků na kontrolní vyšetření do PPP pro žáky s SVP.

Zodpovídá: Procházková

Červen

 • Zhodnocení výsledků péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.

Zodpovídá: Procházková

Úkoly pro celý školní rok

 • Spolupráce s třídními učiteli a rodiči při řešení aktuálních výukových problémů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Konzultace s rodiči žáků s poruchami učení a chování.
 • Sledování nových poznatků v oblasti péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami – zapojení do programů dalšího vzdělávaní a průběžné doplňování knihovny odborné literatury.

Zodpovídá: Procházková

2. Prevence rizikového chování

 • Aktivity plánované v oblasti prevence jsou jako každoročně podrobně popsány v Minimálním preventivním programu školy. Jeho cílem je předat informace o sociálně patologických jevech, ukázat jaké problémy tyto jevy způsobují ve společnosti, pomáhat žákům vyrovnávat se se stresem, posilovat jejich sebedůvěru, toleranci, příznivé klima ve třídě, zabývat se problematikou životního stylu, xenofobie a rasové nesnášenlivosti.
 • Minimální preventivní program vychází ze Školní preventivní strategie ZŠ Krumvíř a bude realizován stejně jako v minulých letech ve 3 oblastech:
 1. součást výuky v 1. -5. ročníku
 2. volnočasové aktivity:
   1. dlouhodobého charakteru
   2. jednorázové akce
 3. spolupráce s rodiči
 • Minimální preventivní program školy je přílohou tohoto plánu práce.

Za vypracování, plnění a vyhodnocení MPP zodpovídá: Gratclová

3. Prezentace služeb Školního poradenského pracoviště:

Září

 • Aktualizace informací na webových stránkách školy – nová struktura informací o poradenských službách

Zodpovídá: Procházková

Průběžně po celý rok

 • Příprava aktuálních informací na webové stránky

Problémy spojené se školní docházkou

 • Prevence a postihy záškoláctví – postup podle metodického pokynu: evidence neomluvených hodin, účast na jednáních třídních učitelů s rodiči, evidence zápisů z jednání třídních učitelů s rodiči

Zodpovídá: Procházková

 • V případě zájmu zajištění individuální poradenské péče pro rodiče žáků s neomluvenou a zvýšenou absencí

Zodpovídají: Procházková

 • Spolupráce se sociálním odborem při MěÚ v Hustopečích a kurátorem pro mládež, případně s Policií ČR, při řešení případů neomluvené absence

Zodpovídají: Procházková

 • Sledování žáků s vysokou omluvenou absencí – projednávání případů, kdy žáci zameškali více než 100 hodin za jedno klasifikační období – jednání s třídními učiteli a zákonnými zástupci žáka, hledání příčin vysoké absence žáků ve škole a návrhy opatření   

Zodpovídá: Procházková

 • Koordinace zajištění pomoci žákům s dlouhodobou absencí ze zdravotních důvodů – možnost zadání úkolů z jednotlivých předmětů + individuální konzultace + individuální přezkoušení

Zodpovídá: Procházková

4. Plán DVPP

 • Mgr. Michaela Procházková – novinky v práci se žáky s vývojovými poruchami učení, prevence školní neúspěšnosti
 • Mgr. Dana Gratclová – studium „Metodik prevence sociálně patologických jevů“

5. Konzultační hodiny a pracovní porady členů ŠPP:

Konzultační hodiny:

 • Mgr. Michaela Procházková - pondělí: 13.00 – 14.00
 • Mgr. Dana Gratclová - pondělí: 13.00 – 14.00

Pracovní porady členů ŠPP

 • Vzhledem ke skutečnosti, že ŠPP naší školy má jen dvě členky, porady budou probíhat dle potřeby.

V Krumvíři dne 10. 9. 2019 -  Mgr. Michaela Procházková